Головна

Відділ агропромислового розвитку

Турківської районної державної адміністрації

Начальник – Струць Іван Іванович

 

 

 

 

 

 

 

Відділ має статус юридичної особи публічного права.

Основним завданням відділу є:

Забезпечення реалізації державної політики у сфері агропромислового розвитку.

 

Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

Надає адміністративні послуги;

Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

Вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

Розробляє проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

Бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої держадміністрації;

Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

Забезпечує захист персональних даних;

Веде бухгалтерський облік в відділі відповідно до національних положень бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів;

Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, достовірність та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

Здійснює формування та ведення кадрового резерву, ведення, облік і зберігання особових справ, трудових книжок працівників відділу;

Забезпечує процес підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців;

Веде військовий облік та бронювання військовозобов’язаних;

Вносить райдержадміністрації  пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських та особистих селянських господарств;

Надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових і реконструкції діючих виробництв;

Вживає заходів щодо запобігання  та протидії корупції в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

Надає підприємствам, установам та організаціям допомогу з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини та факти непродуктивних витрат і втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

Сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

Розробляє районній державній адміністрації та вносить пропозиції з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

Сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

Координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у мінеральних добривах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в район;

Сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;

Забезпечує, в межах своїх повноважень, розвиток виробництва та використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

Готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;

Реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами та аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

Створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських  дорадчих служб, вносить районній державній адміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

Забезпечує, в межах своїх повноважень, реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

Забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху;

Вживає заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про Державний бюджет України на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

Вживає заходів, спрямованих на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції та сировини на зовнішні ринки;

Здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації райдержадміністрації і департаменту агропромислового розвитку  обласної державної адміністрації  для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу, та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

Здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в районі, кон’юнктури аграрного та продовольчого ринку;

Вживає заходів щодо забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової та переробної промисловості вітчизняного виробництв;

Розробляє та координує виконання обласних і галузевих програм розвитку галузей тваринництва;

Вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків і залученню інвесторів;

Забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

Готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

Забезпечує  розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

Бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку та сільських територій району;

Організовує роботу з питань землеробства, тваринництва, племінної справи, наукового та кадрового забезпечення,  карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

Вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників і сприяє розвитку тваринництва у суб’єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

Здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

Здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;

Сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

Сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

Забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

Сприяє, у межах своїх повноважень, впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;

Забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві;

Вживає заходів щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, упровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниженні витрат на виробництво продукції, підвищенні ефективності галузей;

Надає суб’єктам господарювання допомогу в налагодженні племінної справи у тваринництві, упровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

Координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

Розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсів та енергозберігаючих технологій;

Розробляє та координує районні програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

Формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

Проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу району;

Здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій                               (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань          (за згодою);

Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі агропромислового виробництва;

Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з департаментом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

 

Начальник відділу:

Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

Може входити до складу Колегії районної державної адміністрації;

Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з департаментом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

Подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу;

Здійснює добір кадрів;

Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

Подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

– призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

– прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, директором департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

 

12. Начальник відділу може мати заступника, який призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

 

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

14. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу.

 

15. Відділ має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.