Трудові перевірки: як Держпраці контролюватиме додержання законодавства про працю за новими правилами

Хто має право здійснювати контроль?
 Заходи контролю за додержанням законодавства про працю здійснюються інспекторами праці:

• Держпраці та її територіальних органів;
• виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.
Як і раніше, інспектори праці Держпраці та її територіальних органів здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю в повному обсязі. Інспектори праці виконавчих органів рад контролюють питання своєчасної та у повному обсязі оплати праці, дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин. Заходи контролю здійснюються у формі інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань. Інспекційне відвідування відбувається безпосередньо у приміщенні (на території) роботодавця. Невиїзні інспектування проводяться за рішенням керівника органу контролю або його заступника, погодженим з роботодавцем, який перевіряється, у приміщенні відповідного органу контролю на підставі документів та пояснень, наданих роботодавцем (уповноваженою особою). Інспекторами праці є посадові особи Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів рад, посадовими обов’язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Право інспектора праці на проведення заходу контролю підтверджується службовим посвідченням за формою, що встановлена наказом № 866. Таке посвідчення видається всім інспекторам Держпраці.
Держпраці веде реєстр виданих службових посвідчень інспекторів праці. Ознайомитися із реєстром можна на офіційному веб-сайті Держпраці. Службове посвідчення, щодо якого відсутня інформація в реєстрі, вважається недійсним.

ЯКІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ?
 Інспекційні відвідування проводяться з таких підстав:

1) за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань виключно з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством;

4) за рішенням суду;

5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів про виявлені в ході виконання ними повноважень ознак порушення законодавства про працю щодо не оформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин;

6) за інформацією: Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати; ДПС та її територіальних органів про:

• невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

• факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення повноважень;

• факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом, як суб’єкта господарювання;

Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:

• роботодавців, які нараховують заробітну плату 30 %

і більше працівників менше мінімальної;

Вісник. Офіційно про податки / 21 вересня 2019 № 35 АКТУАЛЬНИЙ КОМЕНТАР 13

• роботодавців, в яких стосовно працівників відсутнє

повідомлення про прийняття на роботу;

• роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого

часу, збільшилась на 20 % і більше;

• фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;

• роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці, що

завершився;

• роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;

• роботодавців, в яких 30 % і більше фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів;

• роботодавців із чисельністю 20 % і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 % і більше працівників;

7) за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених у ході здійснення громадського контролю за додержаннямзаконодавства про працю;

8) за дорученням Прем’єр-міністра України;

9) за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

10) за запитом народного депутата;

11) у разі невиконання вимог припису.

ЯК ПОВІДОМЛЯЮТЬ РОБОТОДАВЦЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ?

Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об’єкт відвідування або уповноважену ним посадову особу. Виняток становлять заходи контролю, пов’язані із виявленням неоформлених працівників. У такому разі про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці повідомляє об’єкт відвідування або уповноважену ним посадову особу, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню. Під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці має пред’явити об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі своє службове посвідчення. На вимогу об’єкта відвідування або уповноваженої ним посадової особи інспектор праці надає копію відповідного направлення на проведення інспекційного відвідування та вносить запис про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису.

ЯКА ТРИВАЛІСТЬ ІНСПЕКЦІЙНИХ ВІДВІДУВАНЬ?

Тривалість інспекційного відвідування та невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів. Особливу увагу варто звернути на перебіг строків для обчислення тривалості заходу контролю. Перебіг строку для проведення інспекційного відвідування та невиїзного інспектування починається з дня, наступного за днем надання роботодавцем документів і пояснень, необхіднихдля їх проведення.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ СКЛАДАЮТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТРОЛЮ?

За результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складається акт інспекційного відвідування (невиїзного інспектування). У разі виявлення порушень вимог законодавства про працю вноситься припис щодо їх усунення. Акт складається в останній день інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у двох примірниках, які підписуються інспектором праці, що його проводив, та роботодавцем (уповноваженою особою). Один примірник акта залишається в об’єкта відвідування. Якщо роботодавець не погоджується з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною. Зауваження можуть бути подані не пізніше трьох робочих днів з дня, що настає за днем підписання акта. На зауваження роботодавця не пізніше ніж через три робочих дні з дати їх надходження інспектором праці надається письмова відповідь. Матеріали, зафіксовані засобами аудіо-, фото- та відеотехніки в ході інспекційних відвідувань, долучаються до акта у паперовому або електронному вигляді на дисках для лазерних систем зчитування, на яких проставляється номер і дата складення акта. Про долучення таких матеріалів робиться відмітка в акті.

ЧИ ВАРТО НАМАГАТИСЯ НЕ ДОПУСКАТИ ІНСПЕКТОРА ДО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ?

Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно без попереднього повідомлення мають право:

• під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, о будь- якій годині доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

• ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;

• наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування, іншим особам, що володіють необхідною інформацією, запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;

• за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;

• на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

• фіксувати проведення інспекційного відвідування, у тому числі з питань виявлення неоформлених трудових відносин, засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

• отримувати від органів державної влади, об’єктів відвідування інформацію та матеріали, необхідні для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

Вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій або витягів з документів, пояснень, доступу до всіх видів приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

У разі створення роботодавцем або його посадовими особами перешкод у діяльності інспектора праці (відмова у допуску до проведення відвідування; ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування; перешкода в реалізації інших прав, передбачених Порядком контролю), відсутності об’єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцезнаходженням (адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, інших документах, що стали підставою для проведення відвідування), відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, перевищення строків проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування із зазначенням відповідних підстав, який у разі можливості підписується об’єктом відвідування або іншою уповноваженою ним особою.

У разі відсутності/ненадання документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, об’єкту відвідування надсилається копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування та письмова вимога із зазначенням строку поновлення та/або надання документів. На час виконання такої вимоги строк проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування зупиняється.

Зверніть увагу на те, що за створення перешкод інспектору праці передбачена як адміністративна (ст. 188 КУпАП), так і фінансова відповідальність (ст. 265 КЗпП).

 ЧИ МОЖЕ РОБОТОДАВЕЦЬ ВІДМОВИТИСЯ ВІД ПІДПИСАННЯ АКТА?

Якщо роботодавець відмовляється підписувати акт та отримувати припис, акт та припис складаються одночасно у трьох примірниках. Два примірники акта та припису не пізніше ніж протягом наступного робочого дня надсилаються об’єкту відвідування за адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, рекомендованим листом з описом документів у ньому та з повідомленням про вручення.

На примірнику акта та припису, що залишаються в інспектора праці, зазначаються реквізити поштового повідомлення, яке долучається до матеріалів інспекційного відвідування та невиїзного інспектування.

Об’єкт відвідування зобов’язаний повернути інспектору праці нарочно або поштовим відправленням з описом вкладення підписаний примірник акта та припису не пізніше ніж через три робочих дні з дати його отримання.

У разі ненадходження протягом семи робочих днів з дня, що настає за днем відправлення об’єкта відвідування, підписаного примірника акта та припису складається акт про відмову від підпису в двох примірниках, один з яких надсилається об’єкту відвідування рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Таким чином, роботодавець, відмовляючись від під-писання акта, відмовляється надати до нього зауваження, які можуть вплинути на зміст припису, а також на всі наступні рішення, що будуть прийняті на підставі акта. Рекомендуємо: не відмовлятися від підписання акта і — якщо ви не погоджуєтеся з його змістом — скористатися правом на подання зауважень.

 

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*