Щодо філії опорного навчального закладу

І. Загальні положення

1.1.  Філія опорного навчального закладу    ___ загальноосвітня школа I-III ступенів Турківської районної ради -____ загальноосвітня школа І ступеня (далі – філія) – це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у початковій освіті, які проживають на території ___ сільської ради.

1.2. Адреса:

 • Засновником філії є  Турківська районна рада.

1.4 Головною метою філії є забезпечення громадянам здобуття початкової  освіти.

 • Головними завданнями філії є:

– концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів,створення єдиної системи виховної роботи;

– забезпечення здобуття громадянами початкової освіти;

– формування і розвиток творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;

– виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

– розвиток  особистості   учня,   його  здібностей   і  обдарувань,   наукового світогляду;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів;

– створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Філія діє на підставі установчих документів (статуту опорного закладу, положення про філію).

1.8. Філія в своїй діяльності керується  Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями засновника, розпорядженнями райдержадміністрації та наказами відділу освіти райдержадміністрації.

1.9. Філія  несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів початкової освіти.

1.10. Філія має за  мету:

– створення єдиного освітнього простору;

– забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

– створення умов для здобуття особами початкової освіти, забезпечення всебічного розвитку особи, незалежно від місця їх проживання;

– раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу.

1.11. Структура філії: I ступінь – початкова школа, тривалість навчання               4 роки.

Мова навчання у закладі – українська.

 1. II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчально-виховний процес у філії здійснюється відповідно до плану роботи, розробленого керівництвом опорного закладу.

2.2.   Робочий навчальний план філії розробляються керівництвом опорного закладу на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті початкової освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (тижневий) та режим роботи (річний).

2.3.   Філія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

 • Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та даним положенням.
 • Мережа класів формується в установленому прядку на підставі нормативів наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. Індивідуальне навчання організовуються в порядку, визначеному МОН України. За погодженням з директором опорного закладу можуть створюватися класи-комлекти.
 • Прийом учнів до філії здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.7. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора опорного закладу, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з            6 років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

2.8. Переведення і випуск учнів визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

2.9. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у філії здійснюється в установленому порядку згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України погодженими з Міністерством фінансів України.

2.10 У філії за бажанням батьків та учнів, за погодження з директором опорного закладу, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4 класів можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом директора опорного закладу.

2.11.Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи філії встановлюються директором опорного закладу у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і  затверджується директором опорного закладу.

2.12. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.13. Зміст,  обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14. У філії визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється за  12-бальною шкалою. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь та навичок.

2.15. Навчання у випускному 4 класі завершується державною підсумковою атестацією. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель).

2.16. Результати семестрового, річного підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів  класним керівником.

2.17. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.18.   За відмінні успіхи в навчанні учні 2-4 класів можуть нагороджуватися Похвальним листом.

2.19. Під час літніх канікул у філії може створюватись пришкільний табір. Директор табору призначається з числа педагогів наказом директора опорного закладу.

III. Учасники навчально-виховного о процесу

 Учасниками навчально-виховного процесу в філії є учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти, батьки, представники громадськості.

 • Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” іншими актами законодавства України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, правилами внутрішнього розпорядку та статутом опорного закладу та цим положенням.
 • Учні філії мають право на:

– доступність і безоплатність початкової освіти;

– вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, позакласних занять, гуртків;

– переатестацію з навчальних предметів;

– безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

– користуватися навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою філії;

– участь у різних видах навчальної, практичної діяльності, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

– участь в органах громадського самоврядування;

– вільне вираження поглядів, переконань;

– участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.4. Учні зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом початкової освіти;

– підвищувати загальний культурний рівень;

– дотримуватись вимог положення про філію, правил внутрішнього розпорядку та статуту опорного закладу;

– бережливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;

– дотримуватись законодавства моральних та етичних норм;

– дотримуватись правил особистої гігієни;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що незаборонені чинним законодавством.

3.5.   Педагогічними працівниками можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати покладені на них професійні обов’язки.

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників здійснюється  директором опорного закладу.

3.6. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі та гідності;

– самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

– брати участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

– брати участь в роботі методичних об’єднань, нарад, зборів опорного закладу та інших органів самоврядування закладу, заходах пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

– підвищення кваліфікації і перепідготовки, позачергову атестацію;

– проведення  в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

– вносити пропозиції керівництву опорного закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

– на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

– об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.7. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

– забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту початкової  освіти;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципи загальнолюдської моралі;

– виконувати правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися статуту опорного закладу та цього положення;

– брати участь у роботі педагогічної ради опорного закладу;

– виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

– дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– виконувати накази директора опорного закладу, завідувача філії, органів управління освітою.

3.9 Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором опорного закладу і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

3.10. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

3.11. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.12 Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку опорного закладу, це положення, не виконують посадових обов’язків, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи директором опорного закладу згідно з законодавством.

3.14. Права і обов’язки допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу, цим положенням.

3.15. Батьки учнів та особи, які їх замінюють мають право;

– обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів самоврядування;

– звертатися до органів управління освітою, директора опорного закладу, завідувача філії і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

– брати участь в заходах спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

– на захист законних інтересів своїх дітей в органах самоврядування опорного закладу та в відповідних державних органах.

3.16. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми початкової освіти і зобов’язані:

– забезпечувати умови для здобуття дитиною початкової освіти за будь-якою формою навчання;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідних мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.17. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, опорний заклад за клопотанням завідувача філії може порушувати питання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.18. Представники громадськості мають право:

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

–   керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

– проводити консультації для педагогічних працівників;

– брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.19. Представники громадськості зобов’язані:

– дотримуватися статуту опорного закладу, положення про філію, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя.

 1. IV. Управління філією

4.1. Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступник відповідно до законодавства, статуту опорного закладу та положення про філію. Завідувач філією може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

4.2. Завідувач філії та його заступник призначається та звільняється з посади відділом освіти райдержадміністрації за поданням директора опорного закладу згідно із законодавством.

4.3. Завідувач філії:

– здійснює керівництво педагогічним колективом філії, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів та програм, якість знань, умінь та навичок учнів;

– відповідає за реалізацію Державного стандарту початкової освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

– забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання та вживання заходів з проведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці, своєчасно організовує огляди і ремонт приміщень освітнього закладу;

– забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– створює умови для організації харчування і медичного обслуговування учнів.

 1. V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, обладнання, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі опорного закладу.

5.2. Майно філії закріплюється за нею на праві оперативного управління.

 • Списання майна (крім малоцінного) проводиться за погодженням з Калуською районною радою.
 • Філія не може передати в оренду нерухоме майно без згоди засновника.
 • Філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.6.    Для забезпечення навчально-виховного процесу база філії складається із навчальних кабінетів, майстерні, а також спортивного залу, бібліотеки, їдальні тощо.

5.7.    Філія має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та ігровий майданчики, тощо.

5.8. Філія має штатний розпис, що розробляється і затверджується відповідно до вимог чинного законодавства на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН України.

 1. VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1.Фінансування філії здійснюється уповноваженим органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

6.2. Фінансово-господарська діяльність філії здійснюється директором опорного закладу на основі кошторису опорного закладу.

VII. Контроль за діяльністю філії

7.1.Державний контроль за діяльністю філії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері початкової освіти.

7.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, департамент освіти і науки облдержадміністрації, районна рада, відділ освіти райдержадміністрації та адміністрація опорного закладу.

7.3 Основною формою контролю за діяльністю філії є атестація, яка проводиться не рідше одного разу в десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

7.4. У період між атестацією проводяться перевірки філії з питань пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше один – два рази на рік. Перевірки з питань не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю проводяться відповідно до чинного законодавства.

VIIІ. Реорганізація або ліквідація філії

8.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію філії приймає Турківська районна рада відповідно до вимог законодавства.

 

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*