ОГОЛОШЕННЯ

images

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ ТУРКІВСЬКОЇ КЦРЛ

 Відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», п.13 рішення сесії Турківської районної ради № 67 від 31 березня 2016 року «Про делегування повноважень Турківській районній державній адміністрації» та розпорядження голови Турківської районної державної адміністрації від 26 березня 2018 року №80 «Про проведення конкурсу та оголошення початку формування конкурсної комісії Турківської райдержадміністрації з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря Турківської комунальної центральної районної лікарні»:

КОНКУРСНА КОМІСІЯ ОГОЛОШУЄ конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря Турківської комунальної центральної районної лікарні.

Конкурс оголошується на підставі рішення конкурсної комісії від 16.04.2018 (протокол № 1). Місцезнаходження закладу: вул. Січових Стрільців, 62,  м. Турка Львівської області, Україна.

 

Повне найменування закладу: ТУРКІВСЬКА КОМУНАЛЬНА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: Україна, 82540, Львівська область, Турківський район, село Завадівка, вулиця Військове містечко, будинок 8/А.

Основні напрями діяльності закладу:

Лікарня є лікувально-профілактичним закладом, який створено з метою здійснення функцій і повноважень щодо реалізації на території району державної політики в галузі охорони здоров`я, провадження господарської діяльності з медичної практики, організації та надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню району.

Предмет діяльності:

 • здійснення медичної практики;
 • надання екстреної невідкладної допомоги при гострих і раптових станах, незалежно від місця проживання і віку громадян;
 • надання висококваліфікованої медичної допомоги плановим хворим із закріплених територій з терапії, хірургії, гінекології, педіатрії та надання висококваліфікованої допомоги жінкам;
 • провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, відпуску, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, встановленому чинним законодавством України;
 • організація діяльності, пов’язаної з обігом відповідних рецептурних бланків спеціального взірця для препаратів, які є в «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;
 • провадження господарської діяльності зі зберігання, перевезення, придбання, використання у медичній практиці спирту етилового у порядку, визначеному чинним законодавством;
 • надання організаційно-методичної і консультативної допомоги медичним закладам району;
 • проведення виїзних або заочних консультацій із залученням кваліфікованих лікарів-спеціалістів лікувально-профілактичних закладів району;
 • планування і координація лікувально-профілактичної і організаційно-методичної роботи, яка проводиться (в. т.ч. планові виїзди)- спеціалістами усіх районних лікувально-профілактичних закладів) на території району;
 • вивчення (за матеріалами статистичних звітів, перевірок і аналізів роботи лікувально-профілактичних закладів) стану медичного обслуговування району, діяльності сільських, міських та районних лікувально-профілактичних закладів району;
 • розроблення на основі аналізу діяльності лікувально-профілактичних закладів пропозицій з усунення наявних недоліків у роботі закладів охорони здоров’я і практичних заходів щодо якості культури обслуговування населення і скерування цих пропозицій у відповідні органи охорони здоров’я;
 • апробація та впровадження у практику роботи лікувально-профілактичних закладів району сучасних методів і засобів діагностики та лікування;
 • розвиток і удосконалення організаційних форм амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги, наступності обстеження і етапного лікування хворих;
 • вивчення безпосередніх і віддалених результатів ефективності поліклінічної і стаціонарної допомоги населенню;
 • організація, керівництво і контроль за постановкою і рівнем статистичного обліку і звітності у підвідомчих лікувально-профілактичних закладах (відділеннях) району. Аналіз якісних показників стану медичної допомоги в районі, розроблення заходів щодо усунення виявлених недоліків;
 • напрацювання заходів спрямованих на підвищення рівня і покращення якості медичної допомоги населенню, на підставі налізу захворюваності, летальності, смертності в районі;
 • напрацювання пропозицій щодо раціонального використання ліжкового фонду, призначеного для населення у різних типах лікувально-профілактичних закладів району і здійснення статистичного контролю за використанням ліжок;
 • вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих лікувально-профілактичних закладів з метою організації медичної допомоги;
 • здійснення контролю за обліком захворюваності у лікувально-профілактичних закладах району шляхом проведення вибіркових перевірок та статистичних ревізій;
 • проведення аналізу демографічних показників: народжуваності, смертності та їх причин;
 • здійснення прийому державних звітів від лікарень, амбулаторій ЗПСМ, сільських ЛА, ФАПів, а також участь у складанні зведених звітів району, їх опрацювання та аналіз;
 • проведення за завданням органів охорони здоров’я або вищестоящих центрів з медичної статистики спеціальних медичних досліджень захворюваності населення, госпітальної захворюваності, віддалених результатів лікування та інших показників, які характеризують діяльність медичних закладів і стан здоров’я населення;
 • складання за даними річних звітів статистичних довідників про діяльність медичних закладів (відділень);
 • реалізація на базі Турківської КЦРЛ освітніх програм для медичного персоналу відповідного напрямку;
 • вироблення і реалізація програм охорони здоров’я населення, забезпечення надання гарантованої медичної допомоги в районі, покращення стану здоров’я населення району.

 

Статут та структура закладу: (додається).

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу: (додається).

Документи для участі в конкурсі приймаються  в робочі дні тижня упродовж 25 календарних днів з дня оприлюднення оголошення ( до 10.05.2018 включно). за адресою: 82500, Львівська обл., м. Турка, вул. Січових Стрільців, 62, приміщення районної державної адміністрації, каб. 24.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

(03269) 3-14-76, 3-14-79, 04055854@mail.gov.ua

Контактні особи: Лило Юрій Дмитрович, Москаль Богдан Ілліч.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендента:

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”, післядипломна спеціалізація за фахом “Організація і управління охороною здоров’я”. Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом “Організація управління охороною здоров’я”. Стаж роботи за лікарською спеціальністю не менше 7 років та за фахом “Організація управління охороною здоров’я” не менше 5 років. Стажування в органах управління вищого рівня.

Володіння державною мовою; здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки головного лікаря.

 

Умови оплати праці керівника закладу:

За виконання обов’язків головному лікарю нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступінь тощо);

премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з уповноваженим органом управління;

допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання щорічної основної відпустки;

матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

Типова форма контракту з керівником (додається).

 

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою  (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних  (додається);

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду  (додається);

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Дата і місце проведення конкурсу: 15 травня 2018 року в приміщенні районної державної адміністрації.

 

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*