Порядок

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 3 листопада 2010 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»:

 

 

 • Формування нового складу Громадської ради

 

60 ДНІВ (календарних) – для формування складу громадської ради, орган не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю  ІГС (далі – ініціативна група).

 

Якщо при органі виконавчої влади вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється органом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

 

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи керівник органу виконавчої влади затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

 

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі громадської ради, представники органу, при якому утворюється громадська рада.

 

Персональний склад ініціативної групи орган виконавчої влади оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

 

45 ДНІВ – не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів орган виконавчої влади в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному  веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене та погоджене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

 

30 ДНІВ – приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення

 

15 ДНІВ – у разі невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам встановленим Типовим положенням, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних  днів  до  проведення  установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

 

7 ДНІВ – за результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим Типовим положенням вимогам, ініціативна група за сім календарних днів до проведення установчих зборів складає список кандидатів, які братимуть участь в установчих зборах для формування нового складу, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

 

3 ДНІ – список кандидатів, які братимуть участь в установчих зборах для формування нового складу громадської ради, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих  зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

 

УСТАНОВЧІ ЗБОРИ

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

 

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова  зборів, секретар, заслуховується інформація  голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад громадської ради.

 

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом  трьох  робочих  днів  з  моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається органові виконавчої влади.

 

Протокол установчих зборів оприлюднюється на своєму офіційному веб-сайті відповідного органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

 

Керівник органу виконавчої влади на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

 

 • Членом Громадської ради може бути

 

 • До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.
 • Інститут громадянського суспільства (далі – ІГС) незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.
 • До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.
 • До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного ІГС.
 • Членство в громадській раді є індивідуальним.

 

 

 

 • Кількісний склад Громадської ради

Кількісний склад громадської  ради визначається установчими зборами та не може становити  більш як 35 осіб

 

 • Строк повноважень складу громадської ради – ДВА РОКИ.

 

 • Перелік документів, які необхідно подати Ініціативній групі

 

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
 • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства, як володільцем, бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності);
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

 

 • Підстави для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах

 

 • невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства;
 • не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у строк, визначений Ініціативною групою;
 • невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 Типового положення;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
 • відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
 • перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.